Het Euro Space Center stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. In het kader van de Europese verordening over de gegevensbescherming hebben wij onze privacyverklaring aangepast. Deze legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen, bewaren en behandelen.

1. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Het Euro Space Center SA is verantwoordelijk voor de verzameling en de behandeling van uw persoonsgegevens.

De vennootschap is gevestigd 1 Rue devant les Hêtres, 6890 Transinne, België.

2. Persoonsgegevens verwerkt door het Euro Space Center

Wij verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van onze activiteiten en die ons toelaten kwaliteitsvolle producten en diensten aan te bieden, in functie van uw voorkeuren.

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, geslacht, telefoonnummer;
 • Beroep: functie ;
 • Gegevens inzake voeding: dieet of voedselallergie;
 • Verbruiksgewoonten: aankoopfrequentie, bekendheid, aankoophistoriek;
 • Leeftijd: geboortedatum;
 • Bankgegevens: rekeningnummer, IBAN-nummer of betaalkaartnummer;
 • Medische gegevens: gewicht, grootte, bloedgroep, problemen, allergieën, operaties.

3. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

 • In het kader van een inschrijving voor een stage, een ruimteklas, een verjaardag, een gezinsweekend;
 • Bij aankoop van een online ticket;
 • In het kader van een verzoek via de website;
 • In het kader van uw inschrijving op onze nieuwsbrief via de website;
 • In het kader van een verzoek via e-mail;
 • Op een beurs;
 • Tijdens een event van het Euro Space Center;
 • Via de selfiepaal in het Euro Space Center;
 • Op basis van een rechtstreekse gegevensuitwisseling (bv. visitekaartjes);
 • Websites/sociale media.

4. Gebruik van persoonsgegevens

PERSOONLIJKE IDENTIFICATIEGEVEVENS EN LOCALISATIEGEGEVENS

Teneinde onze contracten uit te voeren en na te komen hebben wij uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, taal, geslacht, telefoonnummer), uw localisatiegegevens en uw beroep nodig. Deze gegevens worden gebruikt door de dienst boekingen van het Euro Space Center.

Ze laten ons toe de geschikte persoon te contacteren, op een doeltreffende manier met u te communiceren en verblijven zo goed mogelijk te organiseren en te beoordelen.

Na uw verblijf kunnen deze persoonlijke identificatiegegevens, mits uw toestemming, door de afdeling marketing worden gebruikt om met u in contact te blijven via verschillende rechtstreekse marketingacties.

De gegevens inzake voeding worden verzameld om geschikte gerechten klaar te maken, in functie van allergieën, diëten of voedingsgewoonten van onze klanten. Deze gegevens worden overgemaakt aan het team van het restaurant van het Euro Space Center, zodat zij met deze gegevens rekening kunnen houden bij de bereiding van de gerechten.

GEBOORTEDATUM

De gegevens inzake leeftijd laten ons toe activiteiten voor te stellen in functie van de leeftijd van de kinderen.

VERBRUIKSGEWOONTEN

De verbruiksgewoonten (aankoopfrequentie, bekendheid) laten ons toe de inschrijving voor bepaalde stages met toegangsvereisten te valideren, getrouwheidscampagnes op te stellen (aandenken) en op een doelgerichte manier met u te communiceren na uw verblijf, mits uw toestemming.

FINANCIELE GEGEVENS

De BANKGEGEVENS laten ons toe betalingen en eventuele terugbetalingen uit te voeren in ruil voor onze prestaties.

GEVOELIGE GEGEVENS

Wij vragen uw MEDISCHE GEGEVENS om uw gezondheid na te gaan en u zo de kans te bieden te genieten van de talrijke ruimteactiviteiten. De bedoeling hiervan is om zo veel mogelijk incidenten te vermijden tijdens uw verblijf.

In geval van een gezondheidsprobleem zullen deze gegevens worden gedeeld met de begeleider verantwoordelijk voor de groep. Deze persoon kan dan overwegen om bepaalde activiteiten bewust aan te passen of te vermijden om veiligheids- en/of gezondheidsredenen. Tijdens individuele stages kan deze persoon ook medicatie toedienen wanneer de betrokken persoon een behandeling volgt.

Indien een dokter moet worden geraadpleegd, zullen de medische gegevens ook aan hem worden doorgegeven (levensbelangrijk).

Hieronder vindt u een samenvatting van de manier waarop wij uw gegevens gebruiken.

Doeleinden Uitleg Grondslag van de behandeling
Rechtstreekse marketing - verzending van aanbiedingen: organisatie van promo-evenementen, opendeurdagen, demonstraties, nieuwe producten, prospectie, promocampagnes Met u communiceren en de klantenrelatie beheren Op basis van toestemming
Uw klantenervaring persoonlijk maken en verbeteren.
U inlichten over nieuwigheden en over producten die u kunnen interesseren
Producten op een doelgerichte manier voorstellen en de producten die u interesseren, identificeren.
Rechtstreekse marketing - verzending van mailings over nieuwigheden en evenementen van het Euro Space Center: nieuwigheden, jaarlijkse evenementen, redactionele inhoud Met u communiceren, u informeren en de klantenrelatie beheren Op basis van toestemming
Uw klantenervaring persoonlijk maken en verbeteren.
U inlichten over nieuwigheden en over producten die u kunnen interesseren
Producten op een doelgerichte manier voorstellen en de producten die u interesseren, identificeren.
Verzending van tevredenheidsenquêtes: de sterke en zwakke punten van onze programma's begrijpen. Verkoops- en tevredenheidscijfers verkrijgen Uitvoering van het contract
Uw klantenervaring verbeteren.
Producten op een doelgerichte manier voorstellen en de producten die u interesseren, identificeren.
Nieuwe producten en diensten ontwikkelen
Klachtenbeheer: op klachten antwoorden en ze proberen te verhelpen Uw klantenervaring verbeteren. Gerechtvaardigd belang
Op klachten antwoorden en ze proberen te verhelpen
Verzending van e-tickets Organisatie van uw bezoek Uitvoering van het contract
Inzameling van identificatiegegevens, localisatiegegevens en gevoelige gegevens (voeding/gezondheid) voor het goede verloop van de dienst Organisatie van het verblijf: geschiktheid van de maaltijden, de activiteiten en de logeerfaciliteiten Uitvoering van het contract Toestemming
Inzameling en verzending van bankgegevens, financiële gegevens of facturatiegegevens Met het oog op de betaling of terugbetaling van onze diensten; het goede financiële en boekhoudkundige beheer verzekeren Uitvoering van het contract

5. Bewaring van de persoonsgegevens

Uw PERSOONLIJKE IDENTIFICATIEGEGEVENS OF UW BEROEP worden zo lang als nodig bijgehouden om u de vereiste diensten te leveren, zolang een eventuele wetgeving het ons oplegt.

Uw MEDISCHE GEGEVENS en uw GEGEVENS INZAKE VOEDING worden nooit na uw verblijf in het Euro Space Center bewaard. Ze worden systematisch vernietigd.

De BANKGEGEVENS die u ons in het kader van de aankoop van producten en/of diensten overmaakt, worden na deze verrichtingen niet bewaard. Enkel de FACTURATIEGEGEVENS worden bewaard, teneinde aan de wettelijke verplichtingen van het Euro Space Center te voldoen en als bewijs, onder andere om uw rechten en de rechten van onze onderneming te bewaren.

6. Uw rechten ten opzichte van de persoonsgegevens in het bezit van het Euro Space Center

U heeft de volgende rechten ten opzichte van uw persoonsgegevens in het bezit van het Euro Space Center:

 • Recht op toegang
 • Recht op rechtzetting
 • Recht op verwijdering of recht om te worden vergeten
 • Recht op beperking van de behandeling
 • Recht op verzet
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om uw toestemming in te trekken
 • Recht om een klacht in te dienen bij een controlerende instantie.

U kunt vragen deze rechten na te leven alsook elke klacht omtrent de behandeling van uw persoonsgegevens indienen via de website van het Euro Space Center of door contact op te nemen met de Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van het Euro Space Center op het adres dpo@eurospacecenter.be.

Bovendien heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet werden beschermd overeenkomstig de wetgeving van kracht.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse, 35

1000 Bruxelles

7. Verspreiding van de gegevens

Wij delen een deel van uw persoonsgegevens met derden of wij kunnen ook persoonsgegevens ontvangen van deze derden. Wij vergewissen ons ervan dat deze derden enkel de gegevens krijgen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun contract dat hen met het Euro Space Center verbindt. Deze derden zijn:

ASBL EURO SPACE TRAINING

Deze gegevens worden gebruikt door de afdelingen boekingen, pedagogie, boekhouding en marketing van de Euro Space Center S.A. om de opdrachten die zij moeten vervullen, uit te voeren. De personeelsleden van het Euro Space Center worden aangenomen door de vzw Euro Space Center Training.

TOUR OPERATORS of EVENT PLANNERS

Onze partners, via dewelke u uw verblijf/uitstap heeft geboekt, moeten de details van uw boeking delen teneinde een goede organisatie te verzekeren.

TRANSPORTEURS

In het kader van de IT-beveiliging die haar werd toevertrouwd, heeft de onderneming NTFS toegang tot alle gegevensbanken van het Euro Space Center.

NTFS

In het kader van de IT-beveiliging die haar werd toevertrouwd, heeft de onderneming NTFS toegang tot alle gegevensbanken van het Euro Space Center.

HQ Consulting S.P.R.L

De onderneming HQ Consulting is verantwoordelijk voor het e-ticketingplatform van de website (opgeslagen op de cloud van het Euro Space Center, beveiligd door Amazon en waarvan een back-up voorzien is door Amazon in de cloud) en de Space 360° gegevensbank bewaard op de server van het Euro Space Center. Bijgevolg heeft deze onderneming toegang tot de servers van het Euro Space Center en de server van het Euro Space Center in de cloud.

WEBADEV

Onze partner is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website en heeft toegang tot de gegevens verzameld op deze website, via een veld dat de e-mailadressen verzamelt in de voetnoot voor de inschrijving op de nieuwsbrief. De e-mailadressen zullen worden bewaard in het beheer van de website en worden automatisch in onze gegevensbank geïmporteerd.

OVH :

De gegevens van onze selfiepaal worden gehost bij OVH in Frankrijk.

De gegevens verzameld op de website, via een verzamelveld voor e-mailadressen in de voetnoot, worden opgeslagen in het beheer van de website en gehost bij OVH in Frankrijk.

VIGO Universal :

Vigo Universal heeft onze selfiepaal ontwikkeld. Deze onderneming heeft toegang tot alle gegevens die via de paal van het Euro Space Center worden verzameld.

EVENTBRITE :

Voor de organisatie van evenementen werken wij met het platform EVENTBRITE. Wanneer u tickets wenst te boeken, moet u uw e-mailadres opgeven om de tickets te krijgen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over het evenement, tenzij u ermee instemt dat wij uw gegevens in andere omstandigheden gebruiken.

MAILJET :

Wij gebruiken deze e-mailingoplossing voor de verzending van onze rechtstreekse marketingcampagnes.

ACTIVE CAMPAIGN

Wanneer u ons uw gegevens overmaakt naar aanleiding van een dubbele opt-in, dan gebruiken wij deze enkel in het kader waarvoor u toestemming heeft gegeven.

BEDRIJVEN GESPECIALISEERD IN GEGEVENSANALYSE EN AANKONDIGERS:

GOOGLE ANALYTICS

Deze prestatiecookies laten ons toe gegevens te verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, onder andere over de meest geraadpleegde pagina's. Dit helpt ons de werking van onze website te verbeteren. De gebruikte prestatiecookies worden door derden geleverd.

Wij gebruiken cookies geleverd door Google Analytics voor onze website. Deze helpen ons te begrijpen hoe u op onze website bent beland, hoe u onze website gebruikt en de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes op onze website te meten. Deze informatie helpt ons te weten welke pagina's onze gebruikers het meeste interesseren, welke producten onze klanten interesseren, en welk soort aanbiedingen onze klanten verkiezen. Ga naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout om de cookies van Google Analytics op de website te deactiveren.

FACEBOOK

Deze reclamecookies verzamelen informatie op de geraadpleegde pagina's om u relevante reclame voor te stellen, in functie van uw interesses. Ze laten ook toe het aantal keren dat u een aanbieding zult zien, te beperken en helpen de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten.

De cookies analyseren het succes van onze reclamecampagnes op Facebook door het aantal reclames te tellen waarop werd geklikt. Hierdoor kunnen wij vermijden dat wij u reclame voorstellen waarin u niet geïnteresseerd bent. Daarnaast verzamelen deze cookies ook informatie over de manier waarop u onze website gebruikt, zoals de geraadpleegde pagina's, om ons toe te laten meer relevante inhoud via Facebook voor te stellen. De informatie gebruikt door Facebook om u reclame voor te stellen, kan via de volgende link worden beheerd: https://www.facebook.com/ads/preferences:

https://www.facebook.com/ads/preferences.

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites beheerd door derden. Gelieve hen te raadplegen indien u meer wenst te weten over de cookies gebruikt door deze derden.

8. E-mailings

Mits u hiervoor toestemming geeft, kunnen wij u prospectiemails sturen. Wij hebben twee soorten e-mailings: enerzijds hebben wij de aanbiedingen waarin wij nieuwigheden, promoties/kortingen, VIP-dagen, enz. voorstellen en anderzijds hebben wij inhoudelijke e-mailings met informatie over evenementen en actualiteit van het Euro Space Center.

U kunt het communicatievoorkeursplatform gebruiken om nauwkeurig aan te geven op welke manier u ons toelaat uw persoonsgegevens te gebruiken. + link

U kunt uw voorkeuren steeds wijzigen of verwijderen. U kunt zich ook uitschrijven om onze e-mailings niet meer te ontvangen door op de uitschrijvingslink in de e-mailings zelf te klikken of via het volgende adres: + link

Merk op dat u de e-mails nodig voor de goede uitvoering van het contract dat ons verbindt, verder zult ontvangen, ook al heeft u ons laten weten dat u geen commerciële e-mails meer wenst te ontvangen.

9. Veiligheid van de gegevens:

In het kader van de beveiliging van de persoonsgegevens voert het Euro Space Center de volgende maatregelen in:

 • Beperking van de fysieke toegang tot de IT-servers tot de onderaannemers die tevens lid zijn van het personeel van de Euro Space Training Center A.S.B.L. alsook tot haar IT-onderaannemers NTFS S.P.R.L. en HQ Consulting S.P.R.L.
 • Meerdere IT-beschermingsmiddelen tegen externe indringingspogingen op het netwerk van het Euro Space Center (bv.: firewall, antivirus)
 • Bescherming van de informaticagegevens in geval van diefstal (encryptie)
 • Bescherming van de gegevens tegen verlies en ongewilde verwijdering (backup)
 • Vernietiging van de papieren gegevens na hun verwerking (papierversnipperaar)

Dit is een niet-uitputtende lijst die kan worden aangevuld op basis van de veiligheidsanalyses die door het Euro Space Center kunnen worden uitgevoerd.

10. Inbreuk op de persoonsgegevens:

Het Euro Space Center verbindt zich ertoe elke inbreuk op de persoonsgegevens zo snel mogelijk en, indien mogelijk, ten laatste 72 uren na er kennis van te hebben genomen, te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), tenzij de inbreuk geen risico zou kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van de fysieke personen. Na deze termijn van 72 uren zal deze notificatie gepaard gaan met een reden voor de vertraging. De notificatie omvat minstens:

 • de beschrijving van de aard van de inbreuk op de persoonsgegevens, met inbegrip, indien mogelijk, van de categorieën en het geschatte aantal personen getroffen door de inbreuk en de categorieën en het geschatte aantal opnames van getroffen persoonsgegevens;
 • de naam en de gegevens van onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming of een andere contactpersoon die bijkomende informatie kan verschaffen;
 • de beschrijving van de mogelijke gevolgen van de inbreuk op de persoonsgegevens;
 • de beschrijving van de getroffen maatregelen of de maatregelen die het Euro Space Center voorstelt om de inbreuk op de persoonsgegevens te verhelpen, desgevallend met inbegrip van maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen te verlichten.

Wat de onderaannemers betreft, vraagt het Euro Space Center hen om elke inbreuk op de persoonsgegevens zo snel mogelijk nadat zij er kennis van hebben te melden.

Het Euro Space Center verbindt zich ertoe de getroffen personen zo snel mogelijk in te lichten over de inbreuk op hun persoonsgegevens indien deze inbreuk een hoog risico kan vormen voor hun rechten en vrijheden. Deze notificatie omvat minstens:

 • de naam en de gegevens van onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming of een andere contactpersoon die bijkomende informatie kan verschaffen;
 • de beschrijving van de mogelijke gevolgen van de inbreuk op de persoonsgegevens;
 • de beschrijving van de getroffen maatregelen of de maatregelen die het Euro Space Center voorstelt om de inbreuk op de persoonsgegevens te verhelpen, desgevallend met inbegrip van maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen te verlichten.

11. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Het Euro Space Center heeft een Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming aangeduid. Deze kan worden gecontacteerd op het volgende adres:

Euro Space Center Training asbl

Ter attentie van de Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

1 Rue devant les hêtres

B-6890 Transinne

BE 0862176679

dpo@eurospacecenter.be

12. Hoe kunt u ons contacteren?

Euro Space Center

1 Rue devant les hêtres

B-6890 Transinne

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat deze kan evolueren. Wij raden u bijgevolg aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Do Not Track gedetecteerd